NSQF Full Form in Kannada

NSQF Full Form in Kannada | ನೀವು NSQF ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

NSQF Full Form = National Skills Qualifications Framework

NSQF Full Form in Kannada = ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x