KPSC Full Form in Kannada

KPSC Full Form in Kannada | ನೀವು KPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

KPSC Full Form = Karnataka Public Service Commission

KPSC Full Form in Kannada = ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x