IUPAC Full Form in Tamil

IUPAC Full Form in Tamil | நீங்கள் IUPAC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

IUPAC Full Form = International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC Full Form in Tamil = தூய மற்றும் பயன்பாட்டு வேதியியல் சர்வதேச ஒன்றியம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x