IUCN Full Form in Tamil

IUCN Full Form in Tamil | நீங்கள் IUCN பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

IUCN Full Form = International Union for Conservation of Nature

IUCN Full Form in Tamil = இயற்கை பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச ஒன்றியம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x