ICRP Full Form in Tamil

ICRP Full Form in Tamil | நீங்கள் ICRP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ICRP Full Form = International Commission on Radiological Protection

ICRP Full Form in Tamil = கதிரியக்க பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச ஆணையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x