Google Full Form in Tamil

Google Full Form in Tamil | நீங்கள் Google பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

Google Full Form = Global Organization of Oriented Group Language of Earth

Google Full Form in Tamil = பூமியின் சார்ந்த குழு மொழியின் உலகளாவிய அமைப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x