FSSAI Full Form in Tamil

FSSAI Full Form in Tamil | நீங்கள் FSSAI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

FSSAI Full Form = Food Safety and Standards Authority of India

FSSAI Full Form in Tamil = இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x