DUDC Full Form in Kannada

DUDC Full Form in Kannada | ನೀವು DUDC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

DUDC Full Form = District Urban Development Cell

DUDC Full Form in Kannada = ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x