DGP Full Form in Kannada

DGP Full Form in Kannada | ನೀವು DGP ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

DGP Full Form = Director General of Police

DGP Full Form in Kannada = ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x