CWSN Full Form in Kannada

CWSN Full Form in Kannada | ನೀವು CWSN ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

CWSN Full Form = Children with Special Needs

CWSN Full Form in Kannada = ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x