CSO Full Form in Kannada

CSO Full Form in Kannada | ನೀವು CSO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

CSO Full Form = Central Statistics Office

CSO Full Form in Kannada = ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಚೇರಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x