સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં સફાઈ કામદારની બમ્પર ભરતી, 500 જેટલી જગ્યાઓ

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સફાઈ કર્મચારી કમ સબ-સ્ટાફની જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતી બહાર પાડી છે. આ ભરતી દ્વારા 500 જેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા અને પાત્રતા ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોએ હવે અધિકૃત વેબસાઇટ centerbankofindia.co.in ની મુલાકાત લેવી જોઈએ અને તેમનું અરજીપત્રક સબમિટ કરવું જોઈએ (સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023).

ઉમેદવારોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ઉમેદવારોને 9મી જાન્યુઆરી સુધી જ સમય આપવામાં આવશે. આ પછી કોઈપણ ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આ લેખમાં ખાલી જગ્યાની વિગતો આપવામાં આવી છે.

Last date:

અરજીની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવારો પાસે 9 જાન્યુઆરી સુધીનો સમય છે.

Eligibility:

સફાઈ કર્મચારીની જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારો માટે 10મું પાસ અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત હોવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પાત્રતા વિશે વિગતવાર માહિતી માટે સૂચના તપાસો.

Age Limit

અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારોની ઉંમર 18 વર્ષથી 26 વર્ષની હોવી જોઈએ. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

Selection Process

આ પોસ્ટ્સ પર પસંદગી મેળવવા માટે, ઉમેદવારોએ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવું પડશે. જેની પસંદગી થશે તેને ભરતી આપવામાં આવશે.

cbi bank

x