AM PM Full Form in Tamil

AM PM Full Form in Tamil | நீங்கள் AM PM பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

AM PM Full Form = Ante Meridiem / Post Meridiem

AM PM Full Form in Tamil = மதியத்திற்கு முன் / மதியம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x