ADSP Full Form in Tamil

ADSP Full Form in Tamil | நீங்கள் ADSP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ADSP Full Form = AppleTalk Data Stream Protocol

ADSP Full Form in Tamil = ஆப்பிள் டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் புரோட்டோகால்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x