FICCI Full Form in Tamil

FICCI Full Form in Tamil | நீங்கள் FICCI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

FICCI Full Form = Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry

FICCI Full Form in Tamil = இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

hindi 0 to 9

hindi 0 to 9 | आज के इस लेख में हिंदी अंक 0 से 9 सीखेंगे।

Number (English) Words (English) Number (Hindi) Words (Hindi) 0 Zero ० शून्य 1 One १ एक 2 Two २ दो 3 Three ३ तीन 4 Four ४ चार 5 Five ५ पांच 6 Six ६ छह 7 Seven ७ सात 8 Eight ८ आठ 9 Nine ९ नव 10 Ten १० दस

Number (English)Words (English)Number (Hindi)Words (Hindi)
0Zeroशून्य
1Oneएक
2Twoदो
3Threeतीन
4Fourचार
5Fiveपांच
6Sixछह
7Sevenसात
8Eightआठ
9Nineनव
10Ten१० दस

hindi 4 letter words with pictures?

hindi 4 letter words with pictures | In today’s article, we will learn more than 25 4 letter words.

कसरत | करतब | झटपट | बकबक | हरकत | अजगर | मसलन | मखमल | परवल | मरहम | भगदड़ | पनगढ | बचपन

hindi 4 letter words with pictures?
hindi 4 letter words with pictures?

how hindi language originated

how hindi language originated | In this article we will know how Hindi language originated.

Sanskrit language is called the mother of all languages.

how many hindi words are there?

how many hindi words are there | In today’s article we will learn about Hindi language words.

As of 2019, it was estimated that the device was 150,000 words, such as 183,175 in the online Hindi wiki.

why hindi is important?

why hindi is important | In today’s article, we will get all the information about why it is important to learn Hindi language.

  • Hindi is our own language.
  • Hindi language is spoken by most of the people in India.
  • Hindi is the official language of India.
  • Speaking Hindi reflects our culture.
  • Hindi language is a rich language. There are many words available for every item in it.

PMJAY Full Form in Tamil

PMJAY Full Form in Tamil | நீங்கள் PMJAY பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PMJAY Full Form = Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

PMJAY Full Form in Tamil = பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DCSE Full Form in Tamil

DCSE Full Form in Tamil | நீங்கள் DCSE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DCSE Full Form = Diploma in Computer Science and Engineering

DCSE Full Form in Tamil = கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் டிப்ளமோ

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DTED Full Form in Tamil

DTED Full Form in Tamil | நீங்கள் DTED பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DTED Full Form = Diploma in Teacher Education

DTED Full Form in Tamil = ஆசிரியர் கல்வியில் டிப்ளமோ

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NASA Full Form in Tamil

NASA Full Form in Tamil | நீங்கள் NASA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NASA Full Form = National Aeronautics and Space Administration

NASA Full Form in Tamil = தேசிய விமானவியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்: