WTO Full Form in Kannada

WTO Full Form in Kannada | ನೀವು WTO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

WTO Full Form = World Trade Organization

WTO Full Form in Kannada = ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x