UNO Full Form in Kannada

UNO Full Form in Kannada | ನೀವು UNO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

UNO Full Form = United Nations Organisation

UNO Full Form in Kannada = ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x