PMKVY Full Form in Tamil

PMKVY Full Form in Tamil | நீங்கள் PMKVY பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PMKVY Full Form = Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana

PMKVY Full Form in Tamil = பிரதம மந்திரி திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

LSCS Full Form in Tamil

LSCS Full Form in Tamil | நீங்கள் LSCS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

LSCS Full Form = Lower Segment Cesarian Section

LSCS Full Form in Tamil = கீழ் பிரிவு சிசேரியன் பிரிவு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

ADJ Court Full Form in Tamil

ADJ Court Full Form in Tamil | நீங்கள் ADJ Court பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ADJ Court Full Form = Additional District Judge Course

ADJ Court Full Form in Tamil = கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி படிப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

RNRM Full Form in Tamil

RNRM Full Form in Tamil | நீங்கள் RNRM பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RNRM Full Form = Registered Nurse and Registered Midwife

RNRM Full Form in Tamil = பதிவுசெய்யப்பட்ட செவிலியர் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட மருத்துவச்சி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

MSDS Full Form in Tamil

MSDS Full Form in Tamil | நீங்கள் MSDS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

MSDS Full Form = Material Safety Data Sheet

MSDS Full Form in Tamil = பொருள் பாதுகாப்பு தரவு தாள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

BHMS Full Form in Tamil

BHMS Full Form in Tamil | நீங்கள் BHMS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

BHMS Full Form = Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery

BHMS Full Form in Tamil = ஹோமியோபதி மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இளங்கலை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

ASP Full Form in Police in Tamil

ASP Full Form in Police in Tamil | நீங்கள் ASP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ASP Full Form in Police = Assistant Superintendent of Police

ASP Full Form in Police in Tamil = உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

KDM Gold Full Form & Meaning in Tamil

KDM Gold Full Form & Meaning in Tamil | நீங்கள் KDM Gold பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

KDM Gold Full Form & Meaning = Cadmium Gold

KDM Gold Full Form & Meaning in Tamil = காட்மியம் தங்கம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

ICRP Full Form in Tamil

ICRP Full Form in Tamil | நீங்கள் ICRP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ICRP Full Form = International Commission on Radiological Protection

ICRP Full Form in Tamil = கதிரியக்க பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச ஆணையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DGT Full Form in Tamil

DGT Full Form in Tamil | நீங்கள் DGT பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DGT Full Form = Directorate General of Training

DGT Full Form in Tamil = பயிற்சி இயக்குநரகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்: