HACCP Full Form in Tamil

HACCP Full Form in Tamil | நீங்கள் HACCP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

HACCP Full Form = Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP Full Form in Tamil = அபாய பகுப்பாய்வு முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு புள்ளி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x