CDPO Full Form in Tamil

CDPO Full Form in Tamil | நீங்கள் CDPO பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CDPO Full Form = Child Development Project Officer

CDPO Full Form in Tamil = குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x